Zapomenutý objev Izáka Newtona

Zapomenutý objev Izáka NewtonaIzák Newton byl známý díky mnoha převratným objevům na poli vědy – matematiky a astronomie. Ve skutečnosti je mnohými „považován za největšího a nejvlivnějšího vědce“. Méně známé jsou však Newtonovy objevy z náboženské oblasti, včetně toho, že věřil, že římský katolicismus jako systém je mocností Antikrista. Je zajímavé, že stejný názor zastávali i další, například samotný král Jakub, Martin Luther (zakladatel luteránské církve), Jan Kalvín (významný teolog), Jan Viklef (oxfordský profesor), Thomas Cranmer (arcibiskup z Canterbury), John Knox a většina protestantských reformátorů.

Proč by Newton a tito inteligentní muži, někteří z nich dokonce zakladatelé církví, věřili, že něco takového souvisí s institucí, která provozuje sirotčince, školy, nemocnice a má příkladné členy, jako byla později například Matka Tereza? Jednoduše řečeno – tito lidé rozuměli knize Daniel (obzvláště kapitole 7) takovým způsobem, na který už mnozí zapomněli.

Co tedy vlastně Izák Newton a ostatní věděli o knize Daniel, že je to dostalo do této antipapežské pozice? Zde je velmi zjednodušené vysvětlení: Kapitoly 2 a 7 v prorocké knize Daniel jsou souběžné kapitoly, v nichž Bůh prostřednictvím symbolů předpovídá vzestup a pád čtyř hlavních světových říší: Babylonu, Médo-Persie, Řecka a Říma. Říše jsou popsány takto: 2. kapitola popisuje obraz/sochu tvořenou 4 druhy kovů. Jednotlivé kovy představují 4 království. 7. kapitola nepopisuje 4 kovy, ale 4 šelmy, které představují stejná království. Při popisu však udává ještě další symbolické detaily. Ve verši Daniel 7,20 přechází pozornost od čtvrté šelmy (Řím) k 10 rohům, které vyrostly na její hlavě. Co symbolizují tyto rohy? Verš 7,24 ukazuje, že těchto 10 rohů zobrazuje 10 králů/království, která povstanou z tohoto království (Řím). Těchto 10 rohů symbolizuje počátek novodobé Evropy.

Na závěr se pozornost přesouvá na „malý roh“, kterým je mocnost Antikrista (katolický systém/papežství), jak tomu rozuměli i tito učení muži minulosti. Možná si teď říkáte: „Jak může být Danielův malý roh Antikrist? Vždyť to jsou úplně rozdílné pojmy.“ Za prvé – pojem „anti“ ve slově „Antikrist“, znamená jak „proti (někomu)“, tak „na místo (někoho)“. Proto mnoho teologů, kteří mají toto poznání, tomu rozumí tak, že pojem „Antikrist“ odkazuje na určité jednotlivce či subjekty, které splňují tyto role popsané v Bibli. Proto i když různé části Bible používají rozdílné pojmy jako „ten bezbožník“, „ta šelma“, „ten malý roh“, „ta velká nevěstka“, pak všechny uvedené subjekty odkazují na mocnost Antikrista. Jsou popsány jako ti, kdo sami sebe falešně prezentují, že mají Kristovu autoritu. Viklef to vysvětluje takto: „… v sedmé kapitole knihy Daniel je naprosto jasně Antikrist popsán rohem.“

A konečně hlavním důvodem pro takový výklad ze strany zmíněných mužů bylo především to, že charakteristika „malého rohu“ je shodná s charakteristikou vzniku a vlády katolicismu. Některé příklady:

  1. Verše 23 a 24 – Malý roh se ujímá moci v průběhu rozpadu Říma a po něm. – Katolická církev také.
  2. Verš 8 – Malý roh vyrůstá „mezi“ ostatními rohy, tzn. kmeny, které vytvořily evropské národy. – Vláda katolického papežství také.
  3. Verš 24 – Malý roh vyvrací tři z hlavních deseti skupin lidí, které se na počátku zmocnily západního Říma. – Katolicismus se vyvinul v politickou mocnost během konfliktu se třemi nepřátelskými germánskými kmeny: Heruly, Ostrogóty a Vandaly.
  4. Verš 25 – Malý roh pronásleduje svatý Boží lid. – Odhady počtu lidí, kteří byli zabiti v průběhu působení katolické inkvizice, během křížových výprav a během dalších církevních či společných církevně-státních aktivit, se pohybují v desítkách milionů. Anglické klasické dílo „Fox’s Book of Martyrs“ (Foxova kniha mučedníků) podává velmi živý obraz.
  5. Verš 25 – Malý roh se bude snažit změnit Boží zákon (Desatero). – Katolická církev přesunula den odpočinku (sabat) ze soboty na neděli, upravila tedy čtvrté přikázání. Většina protestantských církví tuto nebiblickou změnu přehlíží.
  6. Pro úplný výčet těchto srovnání navštivte: www.glowonline.cz/daniel-7-maly-roh

V tuto chvíli by někdo mohl říct: „No, pokud je toto pravda, tak proč jsem o tom ještě neslyšel od žádného kazatele či kněze?“ Katolická církev přirozeně nemá ráda, když se na ni ukazuje jako na mocnost Antikrista popsanou v knihách Daniel a Zjevení. Proto dva z  jezuitů, jmenovitě Francisco Ribera a Luis de Alcasar, vytvořili dvě alternativní verze výkladů těchto proroctví. Tyto katolické metody interpretace jsou nazývány „preterismus“ a „futurismus“. Pro nalezení Antikrista odkazuje preterismus do minulosti, futurismus se zase zaměřuje na nějakou neznámou osobu Antikrista v budoucnosti. Překvapivě se nyní velká většina nekatolických křesťanů drží jednoho ze dvou zmíněných katolických pohledů na to, kdo Antikrist je. Avšak jen málokdo si uvědomuje, že tato mocnost Antikrista existuje a funguje i v současnosti, tak jak to tvrdil Izák Newton a mnoho dalších.

Co to má vlastně pro tebe teď či v budoucnosti znamenat? Sleduj tyto myšlenkové souvislosti: Přesun moci ze sekulárního západního Říma (v době jeho úpadku) na katolickou vládu nad Evropou, který jsme viděli v Danielovi 7, je vidět také ve Zjevení 12 a 13, pouze symboly jsou mírně odlišné. Drak s 10 rohy z kapitoly 12 a pronásledující šelma v kapitole 13,1–7 jsou stejné jako desetirohá šelma a pronásledující malý roh z Daniela 7. Jenže tady Bible začíná ukazovat, co tato šelma/malý roh teprve v budoucnosti vykoná. Dozvídáme se zde, že katolický systém bude opakovat dřívější evropské události, ale tentokrát ve větším měřítku povede tento svět do oživení náboženského nadšení, kde se budou katolické způsoby falešného uctívání nutit lidem, kteří nebudou chtít. Ale jak se tato šelma/malý roh/katolická církev dostane k takové moci? Stejnou cestou, jakou se k ní dostala v minulosti, prostřednictvím světské vlády. Ačkoliv její vlastní armáda je velmi malá, Vatikán k uskutečnění svých cílů používá vlády ostatních národů (viz Daniel 8,24). Dnes tento scénář ještě nevidíme zcela zřetelně v důsledku okolností, které jsou mimo kontrolu katolické církve. Oficiální katolické učení však ve své podstatě stále hlásá, že církev a stát by měly být sjednoceny, aby jejich náboženství mělo nad občany větší moc.

Závěrem: Ježíš se modlil za své nepřátele. Katolický systém zahubil zástupy lidí svým pronásledováním. – Náš Spasitel učil, že pouze vírou v Něj jsme spaseni. Katolický systém učil a stále učí, že pokud složíš určitý obnos peněz, může tě to zachránit od trestu za hřích. – Ježíš nás nabádal, abychom všichni četli Bibli a rozuměli jí. Katolictví po staletí zakazovalo čtení i vlastnění Bible. – Ježíš prohlašoval, že je stejný jako Bůh. Katolicismus prohlašoval, že papež byl samotný Bůh. – Ježíš řekl, že Jeho království není z tohoto světa. Katolicismus zasahoval a stále zasahuje do politiky. – Ježíš zachovával přikázání svého Otce. Katolicismus změnil Desatero Božích přikázání.

Avšak nebyly to pouze tyto a další podobné charakteristiky Antikrista, co vedlo mnoho učených lidí k tomu, aby uvěřili, že katolický systém je Antikristovou hlavní mocností. Spíše je k tomu vedlo to, že věřili, že Kristova kniha – Bible – vrhla světlo na tento systém. Toto je nanejvýš důležitý bod. Ukazuje, že jejich chápání Antikrista nebylo založeno na tom, jak církev měnila na veřejnosti svou tvář, ale na neměnném Písmu. Pokud měli pravdu, potom toto zjevení budoucích aktivit katolicismu bude potvrzeno. V tomto okamžiku bychom udělali dobře, kdybychom k lidem, kteří jsou opravdu oklamáni katolicismem, směřovali Ježíšovo milosrdné volání: „Vyjdi, lide můj, z toho města, …“

Měli pravdu Izák Newton, král Jakub, Martin Luther, Jan Kalvín a mnozí další? Nebo měla pravdu spíše jejich jezuitská protistrana? Na tyto otázky může odpovědět pouze tvoje další studium.