Válka v nebi

Válka v nebiPrvní válka, která se kdy bojovala, se odehrávala na tom nejnepravděpodobnějším místě. Bible říká: „A v nebi nastala válka: Michael a jeho andělé museli bojovat s drakem. Drak i jeho andělé bojovali, ale neobstáli, a už pro ně nebylo místo v nebi.“ (Zjevení 12,7-8) Jak tato válka začala a jaká byla její příčina?

Když odpovíte na tyto otázky, objevíte původ zla a nepokoje, který sužuje planetu Zemi i lidská srdce.

Prorok Ezechiel nám dává nahlédnout do této úplně první války a Satanovy vzpoury proti Bohu. Lucifer, popsaný jako „zastírající cherub ochránce“, byl stvořen dokonalý „dokud v něm nebyla nalezena zvrácenost“ (Ezechiel 28,14-15). Pozice cheruba ochránce (či anděla) nám odhaluje hodně o Luciferově vzpouře. Ve starém zákoně dal Bůh Izraeli model Jeho trůnního sálu v nebi, kterému se říká Svatyně (viz. Exodus 25,8).

Apoštol Pavel píše, že tato Svatyně byla předobrazem „nebeských věcí“ (Židům 8,5). Uvnitř byla zvláštní místnost nazvaná Svatyně svatých, v níž byla umístěna Truhla smlouvy, ve které bylo uloženo Desatero přikázání. Na víku této schrány se rozprostírala „slitovnice“. Na obou stranách slitovnice byl „cherub zastírající slitovnici“ a zahalující „odshora truhlu“ (viz. Exodus 25,16-22; 1. Královská 8,7).

Lucifer, který býval „cherub ochránce“, měl zodpovědnost v obhajování a ochraně tohoto zákona. Avšak vzpoura začala, protože se v Luciferovi zrodila „zvrácenost“ – hřích. A co je to hřích? Hřích je porušení zákona, zločin a svévole (viz. 1. list Janův 3,4). Lucifer, který měl Boží zákon bránit – samotný základ nebeské vlády – se vzbouřil. Konečným výsledkem tohoto konfliktu byla válka v nebi.

Jaký byl Luciferův argument proti Božímu zákonu?

Prorok Izajáš nám to zčásti objasňuje: „Jak jsi spadl z nebes, třpytivá hvězdo, synu úsvitu? … A ty sis řekl ve svém srdci: Vystoupím do nebes, nad hvězdy Boží vyvýším svůj trůn. … Vystoupím na výsosti oblaku, vyrovnám se Nejvyššímu. (Izajáš 14,12-14) Lucifer představuje argument, že může být „jako Bůh“, tzn. spravedlivý bez potřeby dodržovat Boží zákon. Myslel si, že si může sám stanovit, co je dobré a co je špatné. Jinými slovy, Luciferova vzpoura byla založena na sebe-ospravedlnění. Argumentoval, že tento zákon je omezující a že andělé, jako svobodné a inteligentní bytosti, nepotřebují taková pravidla. Velké množství andělů se nechalo tímto argumentem oklamat. Tito andělé a Lucifer byli z nebe vyhnáni i s jejich smýšlením proti zákonu.

Nyní můžeme lépe pochopit, proč Země a lidské srdce tak často zažívá nepokoj. Satan nenávidí Boží zákon, který je základem Boží vlády. Bůh hledá lidi pro své království, kteří budou ochotní řídit se nebeskými zákony. Totéž platí i pro jakékoliv vlády.

Satan v zahradě Eden pokoušel Adama a Evu stejným svodem. „Budete jako Bůh“ (Genesis 3,1-4), aniž byste Ho museli poslouchat. Ten stejný svod, který vedl k pádu nebeských andělů, vedl k pádu Adama a Evy v zahradě. A stejně jako byli andělé vyhnáni z nebe, byli Adam a Eva vyhnáni z Edenu. „Proto Hospodin Bůh člověka vyhnal ze zahrady Eden, aby obdělával zemi, z níž byl vzat. Vyhostil člověka a na východní straně zahrady Eden umístil cheruby s míhajícím se plamenným mečem, aby střežili cestu ke stromu života.“ (Genesis 3,23-24)

Adam a Eva měli Satanem zkaženou mysl. Měli smrtelnou mysl (přemýšlení) – hříšnou přirozenost, o které Pavel píše: „Myšlení těla je totiž v nepřátelství vůči Bohu, neboť se nepodřizuje Božímu zákonu, ba ani nemůže.“ (Římanům 8,7)

Ale Bůh nechce, aby člověk zahynul. Tím, že poslal svého Syna na svět, má lidstvo druhou šanci. K tomu, aby mohlo vstoupit do království nebeského, musí se lidé ještě jednou podřídit Jeho zákonům. Pavel píše: „Toto je smlouva, kterou s nimi uzavřu po těch dnech, praví Pán: budu dávat své zákony do jejich srdce a napíši je do jejich mysli, … a na jejich hříchy a jejich nepravosti již nikdy nevzpomenu.“ (Židům 10,16-17)

Veškerý nepokoj na Zemi a v lidském srdci je výsledkem následování satanových lží, že člověk nemusí dodržovat Boží zákon, nebo že může být spravedlivý i bez Božího vlivu. Satan zašel tak daleko, že skryl tuto lež pod roušku spravedlnosti. Tato lež se dnes zjevuje skrze prorokované křesťanské učení, že Boží zákon je zastaralý, že milost nějakým způsobem zrušila potřebu dodržování Božích přikázání. Apoštol Jan varuje proti tomuto svodu, když píše: „A podle toho víme, že jsme jej poznali, jestliže zachováváme jeho přikázání. Kdo říká: ‚Znám ho,‘ a jeho přikázání nezachovává, je lhář a pravda v něm není.“(1. list Janův 2,3-4)

Satan zuří, když lidénepodléhají jeho lžím. „Odešel, aby rozpoutal válku proti ostatním z jejího potomstva [církvi], kteří zachovávají Boží přikázání a mají Ježíšovo svědectví.“ (Zjevení 12,17)

Prorok Daniel v Bibli zaznamenává Satanův plán ke svedení lidí týkající se změny Božího zákona (viz. Daniel 7,25). A proč se o to snaží? Protože ví, že přestoupení jen jediného přikázání, znamená být vinným za přestoupení všech (viz. Jakub 2,10-12). A Satanovi se skutečně vychytrale podařilo změnit jedno z deseti přikázání, což si mnoho lidí neuvědomuje. Avšak pokud si to uvědomují, nezajímá je to. Toto uskutečnil přímo uvnitř církve.

Když se satanovi daří vést lidi k přestupování jakéhokoliv přikázání, ve skutečnosti je vede k následování jeho vlastního proti-Božího a protizákonního smýšlení.

Nakonec zde budou lidé, kteří odolávají satanovým svodům a jsou věrni nebeskému království. Nebudou se odchylovat od principů Božího zákona.

První válka, která se kdy uskutečnila, se týkala Božího zákona, také i ta poslední válka se bude týkat stejné záležitosti. Jan ve Zjevení píše: „Blahoslavení ti, kdo si perou roucha, aby měli právo ke stromu života a aby branami vstoupili do města.“ (Zjevení 22,14)

I ty můžeš být jedním z těchto lidí, kteří se těší z věčného království.