Mohou mrtví mluvit?

Mohou mrtví mluvitJsi auto nebo počítač? Asi si říkáš, „Co je to za hloupou otázku? Nejsem ani jedno, jsem člověk.“

To je pravda, ale stejně se nad tím pokus zamyslet. Auta a počítače mají s námi lidmi jednu společnou věc: všichni potřebujeme rozum, abychom správně fungovali. Nicméně, auta sama o sobě rozum nemají. Auto potřebuje rozumného řidiče, který by vstoupil dovnitř, nastartoval motor a odjel. Když tento rozumný řidič dorazí do cíle a otočí klíčkem, auto „zemře“. Rozumný řidič potom opustí „mrtvé“ auto a jde si svou cestou.

Počítač je odlišný. Jeho rozum – inteligence, je zabudovaná. Nicméně, tato inteligence zůstává skrytá, dokud není připojen ke zdroji elektrické energie. Když elektřina vstoupí do počítače, ten „ožije“ a může provádět inteligentní úkony. Jakmile je odpojen od zdroje, inteligence počítače „umírá“. POČÍTAČ VŽDY POTŘEBUJE ČLOVĚKA, ABY HO ZAPOJIL DO ELEKTŘINY.

Někteří lidé věří, že stejně jako auto, i naše inteligence vychází z duše, která přebývá v našich tělech. Tato duše je nezničitelná a nemůže nikdy zemřít, takže když tělo zemře, duše opouští tělo a stále pokračuje ve své vědomé aktivitě kdekoliv.

Jiní lidé věří, že naše inteligence, stejně jako ta počítačová, je zabudovaná. Vychází výhradně z interakce nervových buněk v našem lidském mozku. A proto, stejně jako počítač, mozek potřebuje zdroj energie, který je mimo něj, aby ho spustil a uvedl inteligenci do chodu.

Biblický příběh stvoření nám pomáhá porozumět, jakým způsobem jsme my lidé utvořeni – jestli jako auto nebo jako počítač. Genesis 2,7 říká: „Hospodin Bůh vytvořil člověka z prachu ze země, a do jeho chřípí vdechl dech života; a člověk se stal živou duší.“ Všimni si dvou věcí. Za prvé, stejně jako počítač, Adamovo tělo i naše těla, včetně našich mozků, jsou z hmotného materiálu. A dále, Adamovo tělo i mozek začal fungovat až poté, co do něj Bůh vdechl dech života a on se stal inteligentním živým tvorem. To je model počítače, ne model auta.

Smrt je opakem tohoto procesu. Bible v knize Kazatel 12,7 mluví o smrti, když říká: „Až se navrátí prach na zem tak, jak dříve byl, a duch se navrátí k Bohu, který jej dal.“ V hebrejštině (původní jazyk tohoto verše pozn. překladatele)slovo duch znamená dech nebo vítr. Takže když zemřeme, Bůh si bere zpět k Sobě svůj dech života, kterým aktivoval naše mozky a naše inteligence zaniká. Nejspíš si říkáš: „Počkej chvilku! Ten dech života, který se navrací zpět k Bohu, je duše.“

Je pravdou, že když umíráme, Bůh si bere zpět něco z nás, ale ať už je to cokoliv, není to inteligentní, protože Kazatel 9,5 říká „Neboť živí vědí, že zemřou; mrtví, ti však nevědí nic.“ Takže tento dech (nebo duch), který se vrací zpět k Bohu, není tou inteligentní součástí naší přirozenosti.

My lidé jsme jako počítače. Když nám Bůh dá energii skrze svůj životodárný zdroj – dech života – stáváme se živými a naše inteligence se „spouští“. Když si Bůh vezme tento životodárný zdroj zpět k Sobě, umíráme a naše inteligence se „vypíná“.

Ale záleží na tom?

Možná se ptáš, „Proč bych měl právě teď přemýšlet nad tím, jak jsem dostal svůj rozum? Zjistím to přece při vzkříšení.“

Máš pravdu, je to pouhý detail, my lidé k životu nepotřebujeme vědět, jestli je naše rozumová část jako auto nebo jako počítač. Nicméně je tu velice důležitý důvod proč potřebujeme právě teď vědět, jakým způsobem jsme utvořeni: nejsme jedinými inteligentními tvory na naší planetě. Bible nám říká, že před mnoha tisíci lety se třetina inteligentních tvorů, tzv. andělů, vzbouřila proti Bohu. Tito andělé se stali zlými a byli svrženi z nebe na naši planetu (Zjevení 12,7-9). Nazýváme je démony nebo ďábly. Jejich mistr Satan je vede a jedním z jejich hlavních úkolů je nás obelhávat (Jan 8,44).

Ježíš řekl svým učedníkům, že krátce před Jeho druhým příchodem povstanou falešní kristové a „svedou mnohé“ (Matouš 24,5). O pár let později řekl jeden z Ježíšových učedníků, že během posledních dnů pozemských dějin „duchové démonů, činící znamení; vycházejí ke králům celé obydlené země, aby je shromáždili k boji ve veliký den Boha, Všemohoucího.“ (Zjevení 16,14). A jeden z Ježíšových nejhorlivějších následovníků, muž zvaný Pavel, řekl něco podobného: „Za příchodem toho bezbožníka bude stát satanovo působení, všechna jeho lživá moc, divy a zázraky. Všemi těmi hanebnostmi bude klamat ty, kdo míří do záhuby, protože nechtěli milovat pravdu, která je mohla zachránit.“ (2.Tesalonickým 2, 9-10).

Ale co mají společného Satanovy svůdné zázraky v poslední době s naší potřebou, abychom věděli, co je naším zdrojem inteligence v dnešní době?

Spiritualismus

Bezpochyby jsi už slyšel o spiritualismu. Websterův slovník definuje spiritualismus jako „víru“, že mrtví přežívají jako duchové, kteří mohou komunikovat s živými, zejména s pomocí třetí strany (média).“ Spiritualisté věří, že stejně jako řidič auta, inteligentní část naší přirozenosti pokračuje v existenci i poté, co zemřeme.

Tato víra je v dnešním světě velmi rozšířená. Mnoho populárních televizních show a filmů, které se natáčí v poslední době, jsou na těchto myšlenkách založeny. Další populární „důkaz“ inteligentního života mimo hrob je takzvaná „mimotělní zkušenost“, při které lidé, kteří jsou blízko smrti, tvrdí, že vystoupili ze svých těl a skrze temný tunel šli na „druhou stranu“. Poté, co si povídali se svými zesnulými přáteli a milovanými, o kterých předpokládali, že jsou v nebi, vrací se do svých obživených těl a mluví o tom, co viděli a slyšeli.

Potom je tu čarodějnictví, které také zahrnuje myšlenku, že naše inteligence pokračuje ve svém fungování poté, co zemřeme. Nikde jinde není obliba čarodějnictví v naší kultuře lépe znázorněna, než skrze velice oblíbené knihy o Harrym Potterovi.

Je pozoruhodné, že většina Křesťanů souhlasí se spiritualisty, že lidské bytosti mají nesmrtelnou duši, která pokračuje svou vědomou existenci po tělesné smrti. Toto poskytuje široce otevřenou příležitost pro démony, aby je obelhávali tím, že se budou maskovat za jejich zemřelé milované, kteří si užívají blaženost nebe – zatímco ve skutečnosti jsou jejich milovaní mrtví v hrobě, v bezvědomí a bez jakékoliv inteligence.

Jak se budou poslední události pozemských dějin v nejbližší budoucnosti dále odvíjet, Satan použije tuto populární, ale nebiblickou víru, že mrtví mohou komunikovat s živými, jako součást svého programu ke svádění lidí. Proto je tak rozhodující porozumět pravdě o stavu člověka po smrti právě dnes. Ochrání tě to od toho, abys byl podvedený satanovým působením právě teď, těsně před návratem Ježíše Krista.

Nakonec je tu ještě jeden důvod, proč mnoho lidí věří, že jsme jako auto. Je to proto, že myšlenka ztráty vědomí v okamžiku smrti, se jim zdá děsivá. Ale život po smrti nezávisí na našem pokračujícím vědomí po smrti. Závisí na přijetí Ježíše jako našeho Spasitele ve víře v Jeho slib, že nás přivede zpět do života „při vzkříšení v poslední den“ (Jan 11, 24).

Proč Ho nepozvat do svého života právě dnes a mít jistotu vzkříšení do Jeho věčného království?

 

*Přeloženo z Webster’s New World Dictionary, Second College Edition. Také viz Deuteronomium 18:10-12.