Konec světa?

Konec světaDoba, ve které nyní žijeme, je odlišná od čehokoli, co náš svět kdy zažil. Vedoucí představitelé mnoha zemí, kteří se dívají na světové události, si lámou hlavu nad tím, co se bude dít dál. Pozorují nestabilní stav společnosti i mezinárodních vztahů. Sledují, jak přírodní katastrofy ničí domy a celá města. Děsí je zprávy, které ukazují rozklad morálky. Vidí, s jakou intenzitou se tyto věci dějí, a očekávají, že se stane něco velkého – něco, co radikálně změní směr našich každodenních životů.

Neustále vznikají nové teorie o tom, jak a kdy tento svět skončí. V minulosti byl stano­ven bezpočet dat, z nichž všechna minula – a my jsme stále zde. Kolem přelomu tisíciletí lidé říkali, že konec světa přijde v roce 2000. Před časem začali mnozí připomínat proroctví, podle něhož měl konec světa nastat v roce 2012… Objevuje se mnoho teorií, ale na toto téma neexistuje spolehlivější zdroj informací, než je Bible.

Bible obsahuje stovky již naplněných proroctví. Izraelský národ byl varován proro­kem Jeremiášem (Jeremiáš 25), že kvůli své nevěrnosti bude babylonským královstvím vzat do zajetí. Když se to stalo, babylonský král měl sen, který zjevoval přesné proroctví o posloup­nosti světových mocností od jeho doby až do konce světa (Daniel 2).

Mezi těmito přesnými biblickými proroctvími nacházíme i ta, která se týkají Ježíšova naro­zení, života a smrti. V knize Daniel 9,25–27 čteme o tom, kdy se Ježíš narodí a kdy zemře. Jiné biblické texty, jako Izaiáš 53,7 a Žalm 22,7.8, obsahují různá proroctví z jeho života, jež se později všechna do nejmenších detailů naplnila.

Bible a předpověď konce světa

V Bibli sice nacházíme mnoho různých proroctví, některá z nich se však vyskytují častěji než ostatní. Nejvíce jsou v Bibli zastoupena proroctví o konci světa – tzv. apokalyp­tická proroctví. Tento typ proroctví obsahují dvě významné biblické knihy: starozákonní kniha Daniel a novozákonní kniha Zje­vení. Ve skutečnosti však průměrně každý 25. verš v Novém zákoně zmiňuje druhý příchod Ježíše Krista. Přestože Bible tak často hovoří o konci světa a o druhém příchodu Ježíše Krista, neříká, kdy se to stane. Na přímou otázku, kdy přijde konec světa, Ježíš odpověděl: „O tom dni a hodině nikdo neví, ani andělé nebes, ani Syn, jenom sám Otec.“ (Matouš 24,36). Zmínil se ale také o událostech, podle kterých pochopíme, že ta doba je už blízko. Například: „Budete slýchat o válkách a uslyšíte válečné zvěsti.“ (Matouš 24,6) „A budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách a na zemi úzkost národů, bezradných před řevem a vlnobitím moře. Lidé budou omdlévat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět, neboť mocnosti nebes se zatřesou. A potom uvidí Syna člověka přicházet v oblaku s mocí a velikou slávou.“ (Lukáš 21,25–27). Bible uvádí několik znaků blížícího se konce světa. Mluví o přírodních ka­tastrofách a válkách. Odhaduje se, že mezi lety 1955 a 2000 zahynulo kvůli vál­kám a konfliktům 15 milionů lidí.

  1. Od roku 2000 konflikty eskalovaly jak co do množství, tak i co do počtu zmařených životů. Nárůst živelných katastrof komentovala Světová me­teorologická organizace (WMO) v roce 2010 těmito slovy: „Na světě se vyskytuje současně několik extrémních typů počasí, jež zvyšují nebývalé ztráty na lidských životech a na majetku.“
  2. Od té doby jsme zaznamenali ještě větší nárůst „extrémních výkyvů počasí“ a „ztrát na životech a majetku“. A jak Bible předpověděla – lidé se bojí, co se stane v budoucnu. Text Matoušova evangelia 24,24 přináší toto varování: „Povstanou totiž falešní kristové a falešní proroci a budou ukazovat veliká znamení a divy, že by, kdyby to bylo možné, svedli i vyvolené.“ Podle Bible bude lidstvu hrozit ne­jen fyzická likvidace a chaos, ale zmatky nastanou i v duchovní oblasti. Cílem satana je svést každého, koho jen může, a nerozlišuje mezi těmi, kdo chodí do kostela a kdo ne. Jemu nezáleží na tom, kam se řadíte, čemu věříte nebo kde uctíváte Boha. Ve skutečnosti se mu líbí, když chodíte na bohoslužby, ale podle své­ho vyznání nežijete. Bible totiž ukazuje, že ti, kteří se hlásí ke Kristu, ale nejsou mu zcela odevzdáni, dostanou stejný trest jako ti, kteří úplně zavrhují poznání Boha (1. list Janův 2,3).

Jak mám být připraven na konec světa

Musíme si tedy položit otázku: „Jak se mám připravit na to, že to tady jednou skončí?“ Bible nám dává několik rad. Pokud je vezmeme vážně, můžeme si být jisti, že budeme připraveni, až se Ježíš vrátí. Ježíš nás ve 24. kapitole Matoušova evangelia opětovně varuje, aby­chom se nenechali svést. Kdyby neexistovalo reálné nebezpečí, že nás satan svede, nezdůrazňoval by to. Izaiáš varuje: „K zákonu a svědectví! Jestliže nehovoří podle tohoto slova /Bible/, je to proto, že v nich není žádné světlo!“ (Izaiáš 8,20) Doba bezprostředně před koncem našich dějin bude velkou zkouškou pro celý svět. „… a nastane čas soužení, k jakému nedošlo, co jsou národem, až do onoho času.“ (Daniel 12,1). Nebude to lehké, ale Bible nabízí naději a zaslibuje, že „ten však, kdo vytrvá do konce, bude zachráněn.“ (Matouš 24,13) Odevzdej Ježíši celý svůj život, ne jen část sebe nebo svého času – to pro záchranu nestačí. Bůh může odpustit jen ty hříchy, které mu vyznáš a odevzdáš. Neodkládej své rozhodnutí na později. Ježíš varoval: „Dávejte si pozor, bděte a modlete se, neboť nevíte, kdy je ten určený čas.“ (Marek 13,33)

Před koncem světa nastane v životě každého z nás rozhodující okamžik. Matoušovo evangelium 24,14 to popisuje takto: „Toto evangelium království bude vyhlášeno po celém světě na svědectví všem národům. A tehdy přijde konec.“ Než přijde konec světa, bude mít každý člověk možnost zvolit si, komu chce sloužit. Před příchodem Ježíše Krista budou totiž existovat jen dvě skupiny lidí: ti, kteří slouží Bohu a budou připraveni se s ním setkat (Izaiáš 25,9), a ti, kteří nebudou připraveni a zahynou zasaženi jeho příchodem (Zjevení 6,16.17). Konec světa není jen tématem filmových scénářů či smyšleným náboženstvím. Je to realita. A jsou jen dvě možnosti – žít pro sobecké uspokojování svých potřeb, nebo přijmout pozvání, které nám zdarma nabízí Ježíš, a žít svůj život pro Něj!