Konec světa v roce 2012?

V roce 2012 teplota zemského jádra, bombardovaného neutriny ze silného slunečního záření, dramaticky vzroste. To vyvolá masivní zemětřesení po celém světě, včetně silných erupcí v Yelowstonském kráteru ve Wyomingu. Jako důsledek se spustí obrovské tsunami, která smete kontinenty. Toto rozsáhlá světová destrukce byla nedávno vykreslena ve filmu „2012“. Ale je něco z toho pravda? Stanou se všechny tyto události na konci dlouhého mayského kalendáře, 21. prosince 2012?

Bible odpovídá: NE. Když Ježíš mluvil o svém návratu a konci světa, otevřeně svým posluchačům řekl: „O tom dni a hodině nikdo neví, ani andělé nebes, ani Syn, jenom sám Otec.“ (Matouš 24,36) Nemohl to říct jasněji. Svět skončí a On se vrátí ve stanoveném čase a ten čas je určen pouze v Božím kalendáři.

V otázce blízkosti konce však nejsme odkázáni na dohady. Ježíš řekl: „Budete slýchat o válkách a uslyšíte válečné zvěsti. Dejte si pozor, neděste se. To všechno musí nastat, ale to ještě není konec. Povstane totiž národ proti národu a království proti království, budou hladomory a zemětřesení na různých místech. Ale to všechno bude počátek porodních bolestí.“ (Matouš 24,6-8) S blížícím se příchodem Krista se budou přírodní a člověkem způsobené katastrofy stupňovat, ale On nepřijde, dokud evangelium království nebude „vyhlášeno po celém světě na svědectví všem národům. A tehdy přijde konec.“ (Matouš 24,14)

Jako zvučící požární alarm nám denní titulky v tisku připomínají, že svět se rozpadá. Není to jen pár lidí, kteří vyprávějí o našem blížícím se konci. Bůh však ve svém velkém milosrdenství čeká, protože nechce ztratit ani jedno ze svých dětí. I nyní dobrá zpráva o záchraně obíhá naši planetu a připravuje lidi na jeho příchod.

Ale otázka zůstává: Pokud tedy neznáme přesný čas Kristova příchodu, co bychom potom měli vědět? Tato závažná otázka byla Ježíšem zodpovězena téměř před 2000 lety. Při jeho posledním rozloučení, krátce po vzkříšení, jeho učedníci v údivu pozorovali, jak vystupuje k oblakům a mizí z jejich dohledu. Na blízku však byli dva nebeští poslové, kteří zoufalým následovníkům přinesli vzácné zaslíbení: „Muži galilejští, co tu stojíte a hledíte do nebe? Tento Ježíš, který byl od vás vzat vzhůru do nebe, přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet do nebe.“ (Skutky 1,11)

Všimněte si, že tento slib se zcela shoduje s tím, co Kristus o svém příchodu řekl již dříve. S úžasnou silou rozptýlil jakýkoli náznak utajení svého příchodu. Varoval učedníky: „Tehdy, když by vám někdo řekl: „Hle, zde je Kristus!“, nebo: „Je zde!“, nevěřte. Povstanou totiž falešní kristové a falešní proroci a budou ukazovat veliká znamení a divy, že by, kdyby to bylo možné, svedli i vyvolené. Hle, všechno jsem vám řekl předem. Řeknou-li vám tedy: „Hle, je v pustině“, nevycházejte; „hle, v úkrytech“, nevěřte! Neboť jako když blesk vychází od východu a je vidět až na západ, tak bude i příchod Syna člověka.“ (Matouš 24,23-27)

Na rozdíl od nějaké utajené operace, druhý příchod bude nepřehlédnutelnou událostí. „Protože za zvuku přikazujícího zvolání, hlasu archanděla a Boží polnice sám Pán sestoupí z nebe“ (1. Tesalonickým 4,16). „Hle, přichází s oblaky a uzří jej každé oko“ (Zjevení 1,7). Každé oko bude upřeně hledět na toto velkolepé vyvrcholení – nebude potřeba internetový portál Facebook ani mimořádné zpravodajské vysílání.

Tyto okolnosti Kristova příchodu jsou důležité, protože 2. Tesalonickým 2,9 nám odhaluje, že sám Satan se osobně jako oslnivá bytost světla pokusí podvést svět zinscenováním druhého příchodu. Více se o tomto tématu můžete dočíst v knize „Velký spor věků“ na www.velkysporveku.eu.

Co to ale znamená pro tebe? Koneckonců, k čemu jsou tato fakta dobrá, pokud nejsi na tuto událost připravený? Abys porozuměl, co znamená být připraven, potřebuješ si uvědomit, že druhý příchod může být dobrou zprávou! Není žádný důvod, aby ses konce světa bál, pokud jsi na Kristově straně. Zjevení 6,14-17 popisuje, jak mnozí lidé budou ve strachu utíkat a jak budou zničeni, až se Kristus vrátí podruhé, protože se rozhodli nenávidět krutou pravdu o svém hříšném stavu a milovat utěšující a nebiblické lži, které jim říkají, že budou zachráněni ve svých hříších. Bůh říká: „Copak si opravdu přeji smrt ničemy? … Vždyť nemám zalíbení ve smrti toho, kdo umírá, je výrok Panovníka Hospodina. Obraťte se a zůstaňte naživu.“ (Ezechiel 18,23.32) Když svět nakonec skončí a zlí lidé budou zničeni, Pán jim prostě dá jen to, co sami chtěli. Přísloví 8,36 to vyjadřuje takto: „Ale kdo proti mně hřeší, činí násilí své duši, všichni, kdo mě nenávidí, milují smrt.“

Abychom byli připraveni na konec světa a návrat Krista, musíme nejprve porozumět svému skutečnému stavu. Bible učí, že kořenem každého hříchu je sobectví. Většina lidí si myslí, že jsou dost dobří, ale upřímný pohled do Božího slova odkrývá opak. Dokonce i naše laskavé skutky mohou být provedeny ze sobeckých pohnutek. To, co potřebujeme, je zaprvé Kristovo odpuštění a zadruhé nové nesobecké srdce. Toto odpuštění můžeme získat jedině od Ježíše, pokud jej o to prosíme v modlitbě. Nové srdce je nám dáno skrze Ducha svatého, když hledáme Boha v jeho Slově (1. list Petrův 1,23).

Kristus touží, aby všichni byli s ním v jeho nebeském království, až se vrátí (2. list Petrův 3,9). Bible učí, že při jeho opětovném návratu naši přátelé a milovaní, kteří zemřeli v Ježíši, budou vzkříšeni k věčnému životu! „Sám Pán sestoupí z nebe a mrtví v Kristu vstanou nejdříve. Potom my živí, kteří tu budeme ponecháni, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích do vzduchu k setkání s Pánem. A tak už navždy budeme s Pánem. Proto se těmito slovy navzájem povzbuzujte.“ (1. Tesalonickým 4,16-18).

Dlouhý mayský kalendář – s jeho precizní kalkulací pozic nebeských těles v rozpětí více než 5000 let – je neobyčejným lidským úspěchem. Nicméně Bible říká, že to Bůh umístil planety a hvězdy na jejich dráhy a určil jejich pohyb – tedy ne hvězdy určují jeho příchod. Pokud jsme bezpečně „skryti“ v Ježíši, nemusíme se obávat toho, co se stane 21. prosince 2012 – nebo v kterýkoliv jiný den.