Co svět potřebuje právě teď?

Co svět potřebuje právě teďCo svět nyní potřebuje, to odhalují slova kdysi populární písně: „Co svět potřebuje právě teď, je láska, něžná láska.“ Naneštěstí podobná píseň naříká nad tím, že většina z nás hledá „lásku na špatných místech“. Vidíte se v tom? Téměř každý – včetně mě i tebe – má silnou vnitřní potřebu zažít opravdovou lásku; ale naneštěstí se opravdové nalezení něčeho tak vzácného zdá být jako pouhá iluze či sen.

Až příliš často zůstává láska nedosažitelná.

Bible nám říká, že „Bůh je láska“ (1. list Janův 4,8). Kromě toho nám ale také říká, že Stvořitel Země má jedinečné poselství lásky navržené speciálně pro tyto „poslední dny“ (1. list Timoteovi 3,1). Věř tomu nebo ne, Jeho poselství pro poslední dobu spojuje lásku se zákonem (Zjevení 14,12–14) z prostého důvodu – protože láska je morální. Jinými slovy – láska obsahuje více než jen příjemné pocity bez hlubší podstaty.

Každý národ, každá vláda, stát, město a vesnice mají své zákony. Bez zákonů vládne chaos. Ale je tu jeden zákon, který převyšuje ostatní právní řády: Desatero přikázání. To, co dělá tuto zvučnou desítku výjimečnou, je skutečnost, že byla napsána originálním způsobem – ne perem, tužkou, na klávesnici nebo dokonce softwarem pro rozpoznávání hlasu, ale „Božím prstem“ (Exodus 31,18). V knize Exodus 20,1–18 si přečti nezkrácenou verzi. Zde je Desatero přikázání popsáno pouze ve zkratce:

  1. Dej Boha na první místo.
  2. Neuctívej modly.
  3. Měj v úctě Boží jméno.
  4. Svěť sedmý (sobotní) den.
  5. Cti svého otce a matku.
  6. Nezabíjej.
  7. Nesmilni.
  8. Nekraď.
  9. Nelži.
  10. Nezáviď.

Zkus si představit, jak by vypadala společnost, kdyby všichni tato přikázání skutečně dodržovali. Neexistovali by zloději. Sérioví vrazi nebo tyrani také ne. Vězení, zámky na dveřích či policie – to vše by nebylo potřebné. A co takhle protiteroristická oddělení? Ne, protože by nebyli teroristé, únosy letadel či smrtící bomby. Namísto toho by spolu všichni lidé jednali slušně, laskavě a s úctou. V takovém prostředí by rodiny vzkvétaly, děti by vyrůstaly v bezpečí a štěstí by naplnilo každé srdce.

Možná si říkáš: „Vrať se zpátky na zem, to není možné.“ Opravdu? Vím, že se to může zdát těžko uvěřitelné, ale tato Dobrá kniha – Bible – předpovídá, že jednoho dne tohle bude skutečností. „Hle, činím všechno nové,“ (Zjevení 21,5) slibuje všemocný Bůh. Nejenže tvoří novou nezkaženou Zemi, ale nabízí ti na ní i věčný život, pokud se správně rozhodneš. Dovol, abych ti to vysvětlil.

Tajemství se ukrývá ve starobylém proroctví o Ježíši Kristu. „A toto je jméno, jímž bude nazýván: „Hospodin je naše spravedlnost.“ (Jeremjáš 23,6) Výraz „spravedlnost“ či „správné jednání“ jednoduše znamená bezchybné zachovávání Desatera přikázání, „zákona spravedlnosti“ (Římanům 9,31). Nikdo z nás to samozřejmě nikdy nedokázal. Namísto toho „všichni zhřešili“ (Římanům 3,23). Ale dobrá zpráva je, že téměř před dvěma tisíci lety – při největším aktu lásky – Ježíš zachoval Desatero přikázání (Jan 15,10) pro nás, za nás. A v důsledku toho je nyní On, Ježíš, „HOSPODIN – NAŠE SPRAVEDLNOST“.

Jsou tu však také špatné zprávy, kterým se nevyhneme: „Mzdou hříchu je smrt.“ (Římanům 6,23) Jinými slovy – Božím trestem za porušení Desatera přikázání je věčné zatracení. Spravedlnost to vyžaduje. Nelze tomu utéct. Na druhé straně je tu více dobrých zpráv: Na konci svého pozemského života „Kristus zemřel za naše hříchy“ (1. list Korintským 15,3) na krutém kříži také místo nás, což znamená, že nám nyní může odpustit, sejmout naši vinu a očistit nás!

Rád dostáváš dárky? Mám dvě děti, 5 a 8 let, a ty je opravdu dostávají rády. Které dítě ne? Tak teď zpozorni. Všemocný Bůh má pro tebe zdarma „dar spravedlnosti“ (Římanům 5,17), díky kterému můžeš mít „věčný život“ (Římanům 6,23). Pokud jsi ochotný odvrátit se od hříchu a věřit v Ježíše jako ve svého Spasitele, On ti připíše Kristovu dokonalou poslušnost Desatera přikázání namísto tvých hříchů v záznamech nebeských knih (Zjevení 20,12). „Nevinen!“ „Omilostněn!“ „Odpuštěno!“ řekne na tvou adresu Král vesmíru bez ohledu na to, jaké zločiny či hříchy jsi spáchal.

To nás přivádí zpět k onomu hledání opravdové lásky. Zde je ilustrační příběh: Jeden lehkovážný mladík se jednou ošklivě pohádal se svým otcem. Když vyrazil z domu, jeho poslední slova byla: „Odcházím. Už mě nikdy neuvidíš!“ Tento mladý muž si myslel, že si poradí sám. Ale po třech těžkých letech se obrátil v myšlenkách plných pokání směrem k domovu. „Vezme mě můj otec zpátky?“ obával se. Za dva dny konečně sebral odvahu, aby zavolal své matce. „Mami, prosím tě, promluv s tátou. Řekni mu, že příští pondělí odpoledne budu vlakem projíždět po úpatí našeho kopce. Popros ho, aby na verandě zavěsil něco bílého, jestli mě chce zpátky. Pokud uvidím cokoli bílého, přijdu domů.“ Poté zavěsil. V pondělí ráno ustaraný mladík nasedl na vlak a náhodou si sedl vedle kazatele. „Proč jsi tak nervózní?“ zeptal se ho pastor. Mladík mu poté převyprávěl celý příběh. „Pane,“ řekl, „až budeme projíždět tou zatáčkou před námi, podíváte se z okna na dům na vrcholu kopce? To je náš dům. Jestli uvidíte něco bílého, řekněte mi. Bojím se podívat.“

Když vlak projížděl poslední zatáčkou a pastor se podíval z okna, ten výhled ho tak ohromil, že ztratil veškeré zábrany. Vyskočil a začal křičet: „Podívej, synu, podívej!“ Mladík otevřel oči a uviděl svůj malý dům na kopci zcela zakrytý všemi bílými prostěradly, bílými dekami, ručníky, přikrývkami, ubrusy, ubrousky a bílými kapesníky, které jeho rodiče měli. Ach, jak ho milovali a jak chtěli, aby se vrátil domů! Poslední, co onen kazatel uviděl, byly mladíkovy nohy, jak rychle utíkají do kopce. Mladík běžel přes verandu, přes bílá prostěradla až do nedočkavých náručí svých osamělých rodičů.

Milý čtenáři, Ježíš tě miluje a chce, aby ses také vrátil domů. Lituj svých hříchů a důvěřuj mu jako svému Spasiteli. Pokud to uděláš, On tě obleče do svého vlastního neposkvrněného „pláště spravedlnosti“ (Izajáš 61,10), svého „bílého roucha“ (Zjevení 3,18) úplného odpuštění. Je jedno, jak hříšná je tvá minulost. On slibuje, že nám „odpustí naše hříchy“ (1. list Janův 1,9). A to mu můžeš věřit.

Dříve zmiňovaná píseň, která říká „hledal jsem lásku na špatných místech“, dále dodává: „Přišel jsi klepat na dveře mého srdce. Jsi vše, co jsem hledal.“ Tato slova mohou být opravdu vztažena pouze na Ježíše Krista, tvého Zachránce.

On je tvým darem lásky od Boha.

Díky daru Jeho spravedlnosti – který jediný může přikrýt tvé přestupování Desatera přikázání – můžeš mít „věčný život“ v té krásné budoucnosti, kde vládne pouze láska (Zjevení 21,4, 5).

Ta velká otázka tedy zní: Budeš litovat svých přestoupení a přijmeš tento dar, či ne?